Fall 2017: Student Work

Fall 2017
Final Projects:
Carolyn Balcom
Paris Cabrera
One + Two – Anthony Celano
Jun Yao Jiang
Jane Jin
Front + back – Josef Jung
Meng Yu Li
Xiaoqing (Yolanda) Liu
Shana Nieves
Gloria Stoyanova
Wenzhen Wu
Shenwei (Will) Yang

Research Presentations:
Carolyn
Paris
Karina
Anthony
Eric
Jun Yao
Jane
Josef
Meng Yu
Yolanda
Shana + Jasleen
Gloria
Wenzhen
Shenwei

10 Second AE Assignment:
Carolyn
Paris
Karina
Anthony
Eric
Jun Yao
Jane
Josef
Meng Yu
Yolanda
Shana
Jasleen
Gloria
Wenzhen
Shenwei

Stop Motion Projects:
Carolyn
Paris
Karina
Anthony
Eric
Jun Yao
Jane
Josef
Menq Yu
Yolanda
Shana
Jasleen
Gloria
Wenzhen
Shenwei